‘Minimumloon in 2023 fors omhoog’

Inleiding

Het wettelijk minimumloon gaat volgend jaar fors omhoog. Wat de verhoging precies inhoudt en welke gevolgen dit heeft voor jou als werkgever, lees je hierna. Ook staan we kort stil bij de invoering van een wettelijk minimumuurloon per 1 januari 2024. 

Wettelijk minimumloon

Het wettelijk minimumloon is een basisloon dat altijd wordt uitgedrukt in een bruto bedrag. Hierover mag je alleen nog de wettelijk verplichte of toegestane bedragen inhouden, zoals loonbelasting en premies. Onder voorwaarden mag je ook de kosten voor huisvesting en een zorgverzekering hierop inhouden. Het minimumloon geldt in principe voor alle werknemers vanaf 21 jaar. Als de werknemer doorwerkt na de AOW-leeftijd, houdt hij of zij recht op het minimumloon. Ook oproepkrachten en buitenlandse werknemers hebben recht op het minimumloon. Voor jongeren vanaf 15 tot en met 20 jaar geldt het minimumjeugdloon. 

Sneller en eerder omhoog 

Aanvankelijk was voorgesteld om een verhoging van 7,5% stapsgewijs door te voeren: in drie jaar tijd zou het wettelijk minimumloon omhooggaan met 2,5% in 2023 en 2024 en met 2,32% in 2025. Dit is nu van de baan. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft inmiddels een besluit gepubliceerd, waarin de verhoging van het wettelijk minimumloon vanaf 1 januari 2023 is vastgesteld. Deze bedraagt 8,05% (bijzondere verhoging) en 1,934% (halfjaarlijkse indexatie). Hiermee komt de totale minimumloonverhoging per 1 januari 2023 uit op 10,15%. Je moet in de eerste helft van 2023 aan werknemers van 21 jaar en ouder met een fulltime dienstverband minimaal een maandloon van 

€ 1.934,40 (nu: € 1.756,20) betalen. Per week bedraagt het minimumloon dan € 446,40 en per dag 

€ 89,28. De AOW-uitkeringen stijgen mee met de verhoging van het minimumloon.

Druk op het (gehele) loongebouw in jouw onderneming

Als je op basis van de onderste loonschalen in jouw bedrijf het minimumloon betaalt, zul je de loonschalen die hierboven zitten ook moeten verhogen. Als schaal 1 het minimumloon is en door de verhoging op hetzelfde loon uitkomt als schaal 2, is de logische opbouw anders immers weg. Door de stijging van het minimumloon is het dus aannemelijk dat het hele loongebouw gaat stijgen. De verwachting is dat de cao-loonschalen ook zullen stijgen, maar die zullen niet al voor 1 januari 2023 bekend zijn. Daarnaast is er ook nog de druk vanuit de maatschappij (stakingen) en politiek om lonen te verhogen. 

Het minimumloon en minimumjeugdloon per 1 januari 2023 in euro’s

In de onderstaande tabel zijn de nieuwe minimumlonen per leeftijdsgroep nader uitgewerkt:

Leeftijd Staffeling per maand per week per dag
21 jaar en ouder 100% 1934.4 446.4 89.28
20 80% 1547.5 357.10 71.42
19 60% 1160.65 267.85 53.57
18 50% 967.2 223.20 44.64
17 39.5% 764.10 176.35 35.27
16 34.5% 667.35 154.00 30.80
15 30% 580.3 133.90 26.78

 

Er zijn daarnaast door de overheid aparte tabellen voor werknemers met een bbl-arbeidsovereenkomst gepubliceerd. 

Hogere loonkosten door invoering minimumuurloon in 2024 

Het minimumloon per maand zal vanaf 2024 veranderen in een minimumuurloon. Het kabinet wil hiermee bereiken dat meer uren werken altijd leidt tot een hoger inkomen. Tot 1 januari 2024 wordt het minimumloon nog per maand vastgesteld. Dit op basis van een 36-urige werkweek. Hierdoor heeft een werknemer die 40 uur per week werkt nu nog een lager minimumuurloon dan iemand die 36 uur per week werkt. De gevolgen van de invoering van het wettelijk minimumuurloon zullen voor bedrijven met een gemiddelde arbeidsduur van 40 uur per week het grootst zijn. Hoe arbeidsintensiever je onderneming is, hoe groter de gevolgen van de verhoging van het minimumuurloon zullen zijn. Kortom, val je onder een cao of heb je een arbeidsvoorwaardenregeling met 38 of 40 uur? Dan heeft dit flinke gevolgen voor jouw loongebouw.

Controle op naleving

De Nederlandse arbeidsinspectie controleert of werkgevers zich aan de regels voor het minimumloon houden. Bij overtreding legt de Inspectie een boete of een dwangsom op. Ook maakt de Inspectie de namen bekend van alle bedrijven die zijn gecontroleerd. Dat zijn dus naast de bedrijven die de regels ontduiken, ook gecontroleerde bedrijven die de regels naleven.